Sloop

In de nacht van zaterdag 31 Augustus op zondag 1 September 2019 heeft een brand in de centrale U van grootseminarie Haarendael een groot deel van het complex verwoest. De brand heeft de constructieve stabiliteit van het casco in hoge mate aangetast, en heeft een grote asbestbesmetting veroorzaakt. Het rijksmonumentale complex kent een roerige geschiedenis en is in de loop der jaren gebruikt als priesteropleiding, als kamp Haaren in de tweede wereldoorlog, hierna weer als priesteropleiding. Na het wegtrekken van de liturgische functie is het complex een tijdje als zorginstelling gebruikt. De laatste jaren voor de brand stonden panden leeg, en werd er nagedacht over een herontwikkeling van het complex. 

De film over de sloop van Landgoed Haarendael ziet u hieronder.

 

Beschrijving van werkmethode

De sloopwerkzaamheden dienen plaats te vinden op basis van scenario 2 uit de rapportage "Beschrijving werkmethode sloop en asbestsanering" van AVBT, d.d. 26-03- 2021. Het betreft het afpellen van het gebouw  waarbij getracht wordt zoveel mogelijk van het gebouw intact te houden en waarbij de medewerkers geen risico lopen door het benaderen van de instabiele wanden. Bouwdelen worden alleen veilig gesteld als de veiligheidssituatie dit toelaat. Dit betekent dat alleen steigers / constructies worden geplaatst indien er geen gevaar bestaat voor instorting, puin geruimd is voor de gevels, zodat een vlakke ondergrond bestaat, en dat het asbest verwijderd is. 

 

Conserveringsplan

Bij de omgevingsvergunning is een conserveringsplan opgenomen (gewaarmerkt document nummer 20), opgesteld door bureau Lakerveld, d.d. 14 februari 2022, om te komen tot een werkproces voor gedeeltelijke sloop. Daarbij is het behoud van de hoog monumentale bouwdelen met inachtneming van een veilige werksituatie en de opgave van asbestsanering het uitgangspunt. Toepassing van het conserveringsplan moet, in nauw overleg met de RCE, leiden tot een integraal conserveringsplan. Hierbij is de bij deze aanvraag ingediende visie Grootseminarie Haarendael de dato 14 februari 2022, opgesteld door Bedaux de Brouwer Architecten en Erfgoed.nu, leidend. De visie wordt per gebouwdeel verder uitgewerkt, waarbij afspraken worden gemaakt over behoud en hergebruik van onderdelen. Bij de uitwerking dient ook de met de RCE vastgestelde prioritering voor behoud van hoog monumentale delen van het u-gebouw te worden betrokken. Dit houdt in dat extra aandacht uitgaat naar zoveel mogelijk behoud van de voor de herbouw bruikbare delen van de voorgevel en de gevels aan de binnenplaats van het u-gebouw, de vloer van de refter en de kelders. Het opstellen van het integrale conserveringsplan gebeurt onder begeleiding van een restauratiedeskundige welke dient te zijn gecertificeerd als restauratiearchitect URL 1001 en restauratiedeskundige URL 2001. Tevens worden afspraken gemaakt hoe om te gaan met afwijkingen op het integraal conserveringsplan indien het werk hierom vraagt. Dit  zowel in procedure als doorlooptijd. Het integrale conserveringsplan dient door de gemeente te zijn goedgekeurd, voordat de sloopwerkzaamheden plaats kunnen vinden. 

 

Voorzichtige sloopwerkzaamheden

De sloopwerkzaamheden dienen op een zorgvuldige manier en stapsgewijs per gebouwdeel uitgevoerd te worden conform het integrale conserveringsplan. Dit betekent onder meer dat de in het integrale conserveringsplan vastgelegde hoog- monumentale gebouwdelen extra voorzichtig afgepeld dienen te worden om te proberen gehele gevels te laten staan die in het herbouwplan geïntegreerd kunnen worden. Het sloopproces dient begeleid te worden door een restauratiedeskundige welke dient te zijn gecertificeerd als restauratiearchitect URL 1001 en restauratiedeskundige URL 2001. 

 

Onafhankelijke deskundige

Bij twijfel over het al dan niet kunnen behouden van een onderdeel staat het de gemeente vrij om een onafhankelijke deskundige in te schakelen voor een second opinion. Het 
sloopproces wordt in het uiterste geval zo nodig gestaakt. De onafhankelijk deskundige zal, in samenspraak met de stakeholders, maar door de gemeente worden aangewezen. 

Onderdelen van monumentale waarde die niet kunnen worden behouden, moeten worden gedocumenteerd in zoverre dit binnen de gestelde veiligheidskaders mogelijk is. 

 

Uitgangspunten ten behoeve van ontweropgave

In aanvulling op het conserveringsplan moet door de aanvrager een transformatiekader worden opgesteld met de RCE, de architect, een constructeur en de gemeente. Hierin staan
uitgangpunten benoemd voor de ontwerpopgave van de herontwikkeling van het voormalig grootseminariegebouw. Hiervoor is de bij deze aanvraag ingediende visie Grootseminarie
Haarendael de dato 14 februari 2022, opgesteld door Bedaux de Brouwer Architecten en Erfgoed.nu, leidend.