De ontwikkeling betreft de gebouwde omgeving en het inrichtingsplan.

Het nadenken over wat we echt belangrijk vinden voor Haarendael, onze kernwaarden, geeft ook inzicht in wat we willen bijdragen aan Haaren, Oisterwijk, Brabant en de maatschappij. Begrippen die dan de revue passeren, naast de gekozen kernwaarden, zijn waardigheid, inspiratie, openheid, vriendelijkheid, plezier, nieuwsgierigheid, verwondering, privacy en geborgenheid. Interessant daarbij is dat we uitnodigend willen zijn, en met kwaliteit en uitstraling de kwaliteit van vroeger opnieuw willen laden. Door hernieuwde betekenis te geven aan de plek kunnen we ook de toekomstige bewoners of gebruikers van Haarendael faciliteren in hun eigen betekenis.

Uitwerking

De inzichten die we hebben opgedaan in de vorige stappen brengen we bijeen in een aantal workshops van een dagdeel met stedenbouwers, landschapsarchitect en architect. Doel is om input te genereren voor de sessies met belanghebbenden, waarbij wij telkens een voorstel doen voor een woon/werkprogramma en mogelijke voorzieningen en referentiebeelden voor architectuur, landschap en stedenbouw. 

De architect kan per fase een concept-verkavelingsschets produceren. In een iets bredere context blijven we ook aandacht besteden aan de maatschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit van het concept waaraan we werken. Deze wordt ook zeker geborgd in de groep burgerparticipatie en waarde. 

Met de in opgedane inzichten zullen we een eindproduct opleveren in de afrondende sessie. In de afrondende sessie komen de elementen uit de co-creatie sessies aan bod. We vragen de belanghebbenden naar hun meningen (wat is goed, wat kan beter, wat zouden we niet moeten doen) en geven een doorkijkje van hoe we met hun reacties zullen omgaan.

Op basis van de voorgaande stappen stellen we een document op dat de conceptuele inzichten tot dusverre combineert met een visie op de maatschappelijke waarde van het concept. 

Co-Creatie: Betrekken van lokale bewoners bij planvorming

We organiseren co-creatiesessies met de inwoners van Haaren: de Omgevingsdialoog. De insteek is  meedenkend over kernwaarden, het gewenste woonprogramma, voorzieningen en de sfeer. We benoemen uiteindelijk een of twee thema’s als gedeeld uitgangspunt en richtinggevend voor latere keuzes in het ontwikkelproces. 

Na het bepalen van het concept en de doelgroepen gaan we verder met de nadere invulling van het stedenbouwkundig plan en het schetsen van de architectuur. De resultaten daarvan worden onderlegger voor de Ruimtelijke Ordening procedure.

Wanneer de restanten van het uitgebrande pand zijn opgeruimd ontstaat open ruimten, die heel geschikt zijn voor tijdelijk gebruik.  
De locatie heeft momenteel geen directe fysieke verbinding met de bebouwde kom Haaren. Het landgoed ligt redelijk geïsoleerd, dit kan een kans zijn. Indien blijkt dat de definitieve invulling vraagt om een fysieke aansluiting op Haaren zijn daar diverse mogelijkheden voor.